روش های فرزند پروری و تاثیرات آن بر کودک در این مقاله درباره انواع روش های فرزند پروری شامل روش مقتدرانه، روش مستبدانه، روش آسان گیر و روش بی اعتنا و تاثیرات این روش ها بر آینده و سلامت روانی کودک ، صحبت می کنیم .
Top