اختلال شخصیت مرزی در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت مرزی، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم .
Top