ازدواج با افراد دارای اختلال شخصیت به امید تغییر آنها در این مقاله به اختلالات شخصیت و امید به تغییر افراد دارای اختلال شخصیت بعد از ازدواج می پردازیم .
Top