خودارضایی چیست در این مقاله علاوه بر اینکه به تعریف خودارضایی پرداخته شده ، سن شروع و اتمام و همچنین شیوع آن نیز مطرح شده است .
Top