» مراقبت از خود در برابر افسردگی
1398/08/08
در این مقاله به بررسی مراقبت از خود در برابر افسردگی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» واکنش به مرگ در مراحل مختلف زندگی
1398/06/30
در این مقاله به بررسی واکنش به مرگ در مراحل مختلف زندگی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» سبک های فکری سالم و ناسالم
1398/04/24
در این مقاله به بیان سبک های فکری سالم و ناسالم می پردازیم . ... [بیشتر...]

» بیماری ام اس
1398/03/27
در ادامه مقاله به بیان بیماری ام اس و علت و شیوع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» انواع بیماری ام اس
1398/03/27
در این مقاله به بیان انواع بیماری ام اس می پردازیم . ... [بیشتر...]

» استرس و مقابله های ساز گارانه
1398/03/02
در این مقاله به بررسی استرس و مقابله های ساز گارانه با آن می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» راه های مقابله با استرس
1398/03/02
در این مقاله به بررسی راه حل هایی برای مقابله سازگارانه با استرس شامل تنظیم محیط فیزیکی ، خود را تشویق کردن ، برقراری ارتباط با افرادی که در زندگی خود موفق هستند ، به خود جایزه دادن ، رسم و ... [بیشتر...]

» راهکار مقابله با استرس متناسب با نوع شخصیت
1398/03/02
در این مقاله به بررسی شخصیت و مقابله با استرس می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مقابله با استرس زندگی دانشجویی
1398/03/02
در این مقاله به بررسی مهارت های مقابله ای سازگارانه با استرس در زندگی دانشجویی شامل تغییر نگرش ها و ادراکات درونی ، تغییر نحوه تعامل خود با محیط ، افزایش توانایی جسمی برای مقا... [بیشتر...]

» مدیریت تنش
1398/02/25
در این مقاله به بررسی مدیریت تنش می پردازیم . ... [بیشتر...]


اضطراب - افسردگی - دوقطبی
Top