روش های آموزش کارگاهی در این مقاله به بررسی روش های آموزش کارگاهی شامل بارش فکری ، بحث گروهی ، سوال کردن ، ایفای نقش ، روش های تقسیم گروه ، کنترل رفتارهای مخرب در گروه می پردازیم .
Top