خودزنی و آسیب به خود در این مقاله به تعریف خودزنی و آسیب به خود پرداخته شده است . همچنین با انواع آسیب به خود ، علل و پیامدهای آن آشنا خواهید شد .
Top