تحقیر نوجوان و پیامدهای آن در این مقاله به بررسی مفهوم تحقیر و اثرات مخرب آن بر نوجوانان پرداخته شده و همچنین راهکار هایی برای فرزند پروری به دور از تحقیر و همچنین توصیه هایی برای نوجوان تحقیر شده مطرح شده است .
Top